Statut

Logout

STATUTUL PARTIDULUI VERDE

adoptat la Congresul de comasare

din 19.01.2013

 

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SCOPUL

 

Art.1 Denumirea si insemnele

(1) Partidul Verde este un partid politic care are drept scop principal formarea cadrului necesar unirii tuturor curentelor ecologiste din ţară (mişcări, partide, alianţe, societăţi şi asociaţii), pentru a oferi societăţii o alternativă ecologică de guvernare pentru dezvoltare şi progres. Partidul Verde militează pentru o democraţie funcţională şi matură şi pentru o administrare ecologică a ţării. Partidul Verde apără independenţa şi unitatea statului, integritatea teritorială, ordinea de drept şi principiile democraţiei constituţionale.

(2) Numele partidului este Partidul Verde, prescurtat PV şi semnul electoral Floarea – Soarelui cu o corolă de 7 stele în 5 colţuri; sub floarea-soarelui scrie Verzii. Floarea-soarelui (vezi desenele) este reprezentată de un capitul care, în alb-negru, prezintă petalele albe, centrul său (staminele) este negru, iar deasupra are o corolă de 7 stele cu 5 colţuri. În color petalele sunt galbene mărginite cu verde iar centrul maro… Verzii, în varianta alb-negru se scrie cu litere pline, în varianta color cu verde. Stelele sunt semihaşurate în varianta alb-negru şi galbene în varianta color.

 

Art. 2 Sediul

Sediul central al partidului este in Bucuresti, str.Lipscani, nr.19, et.1, cam 106, sector 3. Sediul central al partidului poate fi schimbat de catre Biroul Permanent al PV.

 

Art. 3 Cadrul legal

(1) PV este persoana juridica de drept public si isi desfasoara activitatea pe intreg teritoriul national, in conformitate cu legile romane si cu prevederile acestui statut.

(2) PV urmareste exclusiv obiective politice.

(3) PV este reprezentat in raporturile cu autoritatile publice si cu tertii de catre Presedinte, Presedintele Executiv, Primvicepresedinti, Secretar general sau de catre Biroul Executiv Central.

 

Art. 4 Principiile si obiectivele partidului

PV prin acţiunile sale sau prin platforma – program îşi propune drept obiective prioritare următoarele:
a. apărarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale;
b. promovarea şi apărarea democraţiei, a pluralismului politic şi a statului de drept;
c. promovarea principiilor doctrinare ale viziunii politice ecologiste şi transpunerea lor în decizii şi politici publice;
d. responsabilitatea faţă de mediu şi apărarea dreptului la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic;
e. promovarea tehnologiilor verzi, non-poluante şi a surselor regenerabile de energie;
f. sprijinirea dezvoltării durabile;
g. promovarea dreptăţii sociale şi a dreptăţii faţă de generaţiile viitoare;
h. promovarea principiului oportunităților egale pentru toți, a protecției sociale, a incluziunii sociale a grupurilor dezavantajate și egalitatea de șanse între femei și bărbați;
i. apărarea valorilor societăţii deschise prin asigurarea unui cadru social de diversitate şi nediscriminare, prin discriminare înţelegând orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe baza de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

j. promovarea unei educaţii moderne şi performante şi a unor instituţii de învăţământ care să mizeze pe programe şi metode de predare pe baze raționale și științifice şi care să stimuleze creativitatea şi potenţialul copiilor şi tinerilor, promovarea culturii, a ştiinţei, a inovării şi cercetării ştiinţifice;
k. îmbunătăţirea serviciilor publice;
l. promovarea conştiinţei civice, a activismului, a implicării şi responsabilizării grupurilor sociale pentru un viitor mai bun în România şi în Uniunea Europeană;
m. promovarea unei economii de piață libere sustenabile, echitabile și incluzive;
n. stimularea liberei inițiative și a antreprenoriatului;
o. sprijinirea sectorului agricol şi a fermierilor și promovarea agriculturii ecologice;
p. funcţionarea democratică a instituţiilor;
q. promovarea unui climat de integritate în administrația publică locală și centrală;
r. respectarea şi apărarea drepturilor minorităţilor, inclusiv dreptul la identitate culturală, lingvistică, religioasă şi etnică al cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale;

s. promovarea libertăţii de gândire, de conştiinţă şi de religie, a toleranţei religioase şi a separării dintre biserică şi stat, ca garanţie a acestor libertăţi

t. promovarea democrației și a drepturilor fundamentale la nivel internațional și a mijloacelor pașnice de rezolvare a conflictelor;
u. promovarea protecției animalelor și combaterea cruzimii față de acestea.

v. garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor individului în spaţiul virtual.

 

PV va urmări împlinirea obiectivelor sale politice inclusiv prin organizarea unor activităţi care promovează valorile, principiile și politicile menționate anterior precum:
a. acţiuni şi luări de poziţie politice;
b. elaborarea de politici publice şi proiecte de lege;
c. implementarea prin acţiunile partidului şi ale aleşilor săi din administraţia publică locală şi centrală a principiilor şi valorilor asumate;
d. acțiuni de promovare, simpozioane, conferințe si dezbateri politice;
e. consultări publice, cercetări, studii și rapoarte privind aspecte social-politice, care privesc situaţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale, problemele de mediu sau funcţionarea instituţiilor democratice;
f. acțiuni educative în materie politică precum sesiuni de instruire, tabere și şcoli de vară;
g. campanii publice, inclusiv în mediul on-line, pentru promovarea unor cauze punctuale sau a valorilor partidului.

 

CAPITOLUL II

MEMBRI, DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

 

 

Art. 5 Membrii Partidului Verde

(1)             Membrii fondatori

Persoanele care şi-au exprimat adeziunea prin cererea scrisă depusă, în condiţiile legii, pentru înscrierea partidului la Tribunalul Bucureşti,  au calitatea de membri fondatori. Sunt considerați președinti fondatori acei membrii fondatori care sunt recunoscuti de către congresul național.

(2)             Membrii de onoare

Membri de onoare pot fi personalităţi din ţară sau străinătate – cetăţeni români – care s-au remarcat prin sprijinirea activităţii Partidului Verde. Membrii de onoare PV care s-au remarcat in activitatea politica pot fi distinsi cu urmatoarele titluri onorifice:
a. Presedinte de onoare al Partidului Verde;
b. Presedinte de onoare al filialei judetene sau de sector;

Calitatea de membru de onoare se acordă de către Consiliul National, la propunerea Biroului Permanent.

În cazul aducerii de prejudicii partidului, titlurile onorifice se pot retrage, de catre forurile care le-au acordat.

Președinții fondatori si președinții de onoare nu au atribuții executive.

(3)             Membrii

Poate fi membru al PV orice cetatean roman care indeplineste urmatoarele conditii :

a)   a implinit varsta de 18 ani

b)  adera la principiile, doctrina si Programul partidului

c)   se angajeaza sa respecte Statutul si disciplina partidului

d)  nu se gaseste intr-una din situatiile de interdictie prevazute de lege

Nu pot deveni membri ai PV :

a. persoanele care promovează sexismul, rasismul, xenofobia, autoritarismul, fundamentalismul religios, homofobia, violența și orice alte idei și acțiuni contrare drepturilor, libertăților și demnității umane;
b. persoanele cărora le-au fost retrase drepturile electorale prin decizii definitive şi irevocabile ale instanţelor judecătoreşti;

c. persoanele care au primit condamnări penale pentru infracţiuni deliberate comise cu violenţă sau pentru fapte de corupţie;
d. persoane despre care exista date concludente că au contribuit activ la acțiunile represive ale regimului comunist din Romania.

 

Art. 6  Inscrierea in partid

(1) Calitatea de membru al PV se dobândește în baza unei cereri de înscriere depuse la o organizație comunală, orășenească sau municipală ori la Secretariatul general al partidului, indiferent unde persoana are domiciliul sau reședința, ori își desfășoară activitatea profesionala sau de studiu.

(2) Persoanele care aplică pentru statutul de membru trec printr-o perioada de voluntariat de trei luni. Acceptarea în regim de urgență a cererii de membru se poate decide dacă solicitantul depune trei scrisori de recomandare din partea unor membri.

(3) Aprobarea sau respingerea cererii se comunică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și este de competența Biroului executiv al organizației locale sau a conducerii centrale a partidului (a Preşedintelui sau a Biroului Executiv Central), în funcţie de organizaţia unde este depusă cererea, locală sau centrală.

(4) Partidul poate solicita persoanelor care depun cereri de adeziune informaţii cu privire la trecutul lor, activitatea lor în organizaţii civice, profesionale sau politice anterioare înscrierii în PV şi cu privire la eventualele incompatibilităţi preizate la Art. 5 alin (4)

(5) Impotriva deciziei de respingere a cererii , solicitantul poate formula contestatie la Biroul executiv judetean sau Biroul Executiv Central, in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Hotararea Biroului executiv judetean sau central este definitivă.

 

Art. 7 Incetarea calitatii de membru

Calitatea de membru PV inceteaza prin deces, demisie, excludere, inscrierea intr-un alt partid politic sau prin pierderea drepturilor civile printr-o sentinţă definitivă şi irevocabilă.

 

Art. 8 Suspendarea calitatii de membru

Calitatea de membru PV se suspenda :

a)   la cerere, atunci cand un membru al partidului urmeaza sa indeplineasca o functie publica incompatibila cu calitatea de membru de partid

b)  disciplinar, ca urmare a unei sanctiuni de partid

 

Art. 9 Excluderea din Partidul Verde

Excluderea din Partidul Verde se poate produce ca urmare:

(a) a inactivităţii nemotivate şi prelungite;

(b) a neîndeplinirii culpabile a îndatoririlor prevăzute în statut;

(c) a săvârşirii unor fapte de natură a aduce prejudicii morale ori materiale Partidului Verde;

(d) a încălcării grave a prevederilor statutului,

(e) neplata cotizației pe o perioadă de 6 luni conform art.12 lit i.

Măsura excluderii din partid se hotărăşte de către Biroul Executiv al organizaţiei locale din care face parte membrul de partid.

Măsura excluderii hotărâtă de Biroul Executiv al organizaţiei locale se comunică celui în cauză; ea poate fi atacată conform dispoziţiilor prezentului statut.

Excluderea unui membru al PV este o sanctiune disciplinara care poate fi dispusa si de catre Biroul Executiv Central, în urma constatarii unei încalcari a prevederilor Statutare.

 

Art. 10 Simpatizantii partidului

Simpatizantii PV sunt cetateni care recunosc doctrina, programul partidului si actiunile politice ale acestuia.In perioada de inregistrare juridica a PV,ei semneaza listele de sustinere.
Simpatizantii pot fi invitati sa participe la diverse actiuni politice ale PV : conferinte de presa, simpozioane, campanii electorale etc.

 

Art. 11 Drepturile membrilor

Membrii PV au urmatoarele drepturi:

a)   sa aiba initiativa politica si posibilitatea exprimarii acesteia intr-un cadru organizat

b)  sa-si expuna liber opiniile, in interiorul partidului, in legatura cu orice problema care priveste activitatile partidului si ale membrilor sai, indiferent de functiile pe care acestia le detin in partid

c)   sa aleaga si sa fie ales in structurile de conducere ale partidului

d)  sa fie propus pentru a candida pe listele partidului la alegerile locale, si generale și europarlamentare, respectiv pentru a ocupa functii in administratia publica

e)   sa ceara sprijin partidului in cazurile cand le sunt incalcate drepturile inscrise in Constitutie si in legile tarii

f)    de a participa la dezbaterile interne privind programele şi politicile partidului.

g)  membrii au dreptul de a demisiona din partid în orice moment, cu efect imediat.

 

Art. 12 Obligatiile membrilor

Membrii PV au urmatoarele obligatii:

a)   sa cunoasca , sa respecte si sa aplice prevederile Programului si Statutului partidului

b)  sa activeze într-una din organizatiile PV si sa-si aduca contributie la promovarea doctrinei, programului si strategiei PV;

c)   sa aiba o conduita morala in partid, in familie si in societate;

d)  sa participe la toate actiunile realizate de organizatia de care apartin, sa lupte pentru refacerea si protectia mediului înconjurator

e)   sa duca la indeplinire sarcinile ce li se incredinteaza si hotararile luate de organele de conducere ale partidului;

f)    sa nu faca declaratii publice in numele partidului, decat in limitele mandatului incredintat;

g)  sa respecte cu strictete disciplina de partid, aceeasi pentru toti membrii partidului, indiferent de functia pe care o au in partid;

h)  hotarârile adoptate în mod statutar de organizatiile si organismele PV, precum si de forurile de conducere ale partidului, sunt obligatorii pentru toti membrii, care trebuie sa le respecte si sa le sustina.

i)    sa achite cu regularitate cotizatia ; cuantumul cotizatiei lunare este stabilit de Biroul Permanent. In caz de neplata a cotizatiei timp de 3  luni consecutiv, orice membru cu funcție de conducere este suspendat de drept din functia detinuta, ramanand simplu membru. Suspendarea se constată de către Biroul Executiv, Președinte sau Președinte Executiv după caz, pe baza raportului lunar întocmit și semnat de trezorier. Decizia de suspendare se comunică de către secretariat persoanei implicate. Pe durata suspendării, persoana implicată nu mai are dreptul să uzeze de funcția din care a fost suspendat în nici un fel, în caz contrar este considerat exclus de drept din partid. Suspendarea încetează în momentul în care persoana implicată comunică la secretariat și trezorierului dovada prin care a platit la zi cotizația, inclusiv luna curentă. În termen de 30 de zile de la data deciziei de suspendare, suspendarea devine definitivă, persoana implicată nemaiputând să dețină funcția din care a fost suspendată decât prin alegere sau numire, în conformitate cu prezentul statut. Conform Art.9 lit.e, orice membru care nu își plătește cotizația timp de 6 luni consecutiv, este exclus de drept din partid. Excluderea din partid din cauza ne-plății cotizației se constată de către Biroul Executiv, pe baza raportului lunar întocmit și semnat de trezorier și se face prin decizie de excludere semnată de președinte sau președintele executiv. Decizia de excludere se comunică persoanei implicate de către secretariat. Plata cotizatiei de catre membrii se face pe nivelul de organizare de care aparțin în numerar pe bază de chitanță sau prin virament în contul partidului. Plata cotizației de către membrii conducerii centrale, ai Consiliului National și ai Biroului Permanent se face la caseria de la sediul central in numerar pe baza de chitanta sau prin virament in contul bancar al partidului.

Un membru al partidului aflat în situație excepțională poate solicita motivat scutirea de la plata cotizatiei. Pe perioada scutiri de la plata cotizației, persoana respectivă are doar calitatea de membru simplu, fiind suspendată de drept din orice altă funcție. Durata maximă a scutirii nu poate depăși 6 luni.

Cererea de scutire se formuleaza în scris si este supusa aprobarii Biroului Executiv de care apartine.

 

Art. 13 Abateri disciplinare

Membrii PV raspund disciplinar daca :

a)   sunt condamnati penal prin hotarare judecatoreasca definitiva

b)  sunt condamnaţi penal pentru fapte comise în timpul mandatului deţinut în administraţia locală sau centrală;

c)   apar date concludente care indică fapte de corupţie sau încălcări grave ale valorilor asumate de către partid;

d)  nu isi respecta obligatiile prevazute in Statut

e)   daca nu-si indeplinesc sarcinile asumate prin Criteriile de evaluare si performanta aprobate de Biroul Executiv Central, dar numai pentru presedintii filialelor judetene si membrii Biroului Permanent; acestia urmand a fi pusi in discutie pentru aplicarea de sanctiuni disciplinare.

f)    comit fapte care prejudiciaza activitatea, imaginea sau unitatea partidului inclusiv prin difuzarea de informații privind activitatea partidului, fără acordul partidului;

g)  au un comportament public care lezează demnitatea umană.

 

Art. 14 Sanctiuni disciplinare

Sanctiunile ce pot fi aplicate sunt :

a)   mustrare

b)  avertisment

c)   suspendare sau destituire din functii de conducere

d)  suspendarea calitatii de membru al partidului pe o perioada determinată,

e)   retragerea sprijinului politic pentru funcţia deţinută în administraţia publică;

f)    excludere din partid

 

Art. 15 Aplicarea sanctiunilor

Sancţiunile disciplinare se decid cu votul majorităţii membrilor Biroului Executiv al organizaţiei respective. Persoana din partid asupra căreia se iniţiază o procedură de aplicare a unei sancţiuni trebuie notificată în scris asupra motivelor care au declanşat procedura şi are dreptul de a se apăra.

Sancțiunile privind nerespectarea statutului și a regulamentelor se constata de către Comisia de Etică, sancțiunile privind deciziile politice se iau de către BEC. Sancţiunile disciplinare se decid cu votul majorităţii simple a membrilor Biroului Executiv al organizaţiei respective.

(1) Sanctiunile disciplinare se aplica dupa cum urmeaza :

a)   de catre Biroul Executiv al organizatiei comunale, orasenesti sau municipale pentru orice membru al organizatiei, cu exceptia presedintelui si a celor ce fac parte din conducerea centrala sau judeteana a partidului

b)   de catre Biroul Executiv Judetean pentru orice membru al partidului , cu exceptia celor ce fac parte din Biroul executiv sau din conducerea centrala a partidului

c)    de catre Consiliul Judetean pentru orice membru al filialei judetene, cu exceptia presedintelui organizatiei judetene si a celor ce fac parte din conducerea centrala a partidului

d)   de catre Biroul Permanent Național pentru orice membru al partidului, cu exceptia Presedintelui Partidului, a membrilor Biroului Executiv Central si Comisiei centrale de arbitraj;

e)   de catre Consiliul National pentru orice membru, cu exceptia Presedintelui Partidului;

(2) Apelul impotriva deciziei de sanctionare se face dupa cum urmeaza :

f)     la Comisia judeteana de arbitraj, in cazul prevazut de 1a)

g)   la Comisia centrala de arbitraj, in cazurile prevazute de 1b) si 1c)

h)   la Consiliul National , in cazul prevazut de 1d)

i)     la Congres , in cazul prevazut de 1e)

(3) Primirea unei sanctiuni prevazute de Art.12 a)- e) de catre un membru cu functie de conducere in partid, la orice nivel, duce la suspendarea din functie pana la judecarea apelului.

 

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICA A PARTIDULUI

 

Art. 16 Organizarea partidului

(1) PV este organizat pe criteriul administrativ-teritorial si se constituie din organizatii teritoriale. PV  poate forma comisii, grupuri de lucru, departamente și structuri cu ajutorul cărora să își promoveze obiectivele.

(2) Organizatiile teritoriale ale PV sunt :

a)   judetene si a Municipiului Bucuresti

b)  comunale, orasenesti, municipale si de sector

c)   locale: sat, cartier, circumscriptie electorală

(3) Organizatiile locale se infiinteaza cand au un numar minim de 5 membri.

Organizatiile comunale se infiinteaza cand au un numar minim de 7 membri.

Organizatiile orasenesti se infiinteaza cand au un numar minim de 15 de membri.

Organizatiile municipale si de sector al Municipiului Bucuresti se infiinteaza cand  au un numar minim de 30 de membri

(4) Organizatiile judetene se infiinteaza cand au un numar minim de 50 de membri si cel putin 5 organizatii comunale sau orasenesti plus organizatia municipala din resedinta de judet. Organizația Municipiului București se inființează cu un număr minim de 50 de membrii, în care cel puțin 5 membri de la fiecare organizație de sector și cel puțin 5 membri de la organizația Ilfov.

(5) Sediul organizatiei judetene este in municipiul resedinta de judet.

(6) Conducerea organizatiei judetene poate stabili gruparea mai multor organizatii locale in zone, coordonate de cate un membru al Biroului executiv judetean.

(7) Organizatiile teritoriale nu au personalitate juridica.

(8) In raporturile cu tertii, organizatiile teritoriale sunt reprezentate de presedintele organizatiei sau de persoane din conducere, desemnate de acesta.

 

Art. 17 Organizatia de tineret

(1) Organizatia de tineret a PV se constituie din membrii PV cu varsta sub 35 de ani. Pot face parte din organizatia de tineret , ca simpatizanti , tineri cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani.

(2) Numele si Statutul organizatiei de tineret vor fi adoptate cu ocazia primei Adunari generale a repezentantilor tinerilor din PV si vor fi supuse aprobarii Biroului Permanent al PV.

(3) Organizatia de tineret are aceeasi structura si organe de conducere ca partidul, cu exceptia comisiilor de arbitraj si comisiilor de cenzori.

(4) Structurile de tineret se subordoneaza structurilor nationale si teritoriale ale partidului si au ca principal obiectiv promovarea politicii de tineret a PV.

(5) Tinerii beneficiaza de reprezentare in conducerea PV, la toate nivelurile ierarhice.

(6) Organizatia de tineret a PV poate să se afilieze la organizaţiile internaţionale ale tineretului şi poate colabora cu acestea în baza aprobării Biroului Executiv Central al partidului.

 

Art. 18 Consiliul National Economic

(1) Denumire şi organizare

În cadrul Partidului Verde se constituie Consiliul Naţional Economic.

Consiliul Naţional Economic îşi desfăşoară activitatea după Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de către Biroul Permanent.

(2) Organele de conducere

Consiliul Naţional Economic are un Birou Executiv, format din 15-21 membri, din care 1 preşedinte, 3-5 vicepreşedinţi şi 3-5 secretari.

(3) Resurse

Consiliul Naţional Economic va atrage fonduri în condiţiile statutare şi ale Legii partidelor. Gestionarea resurselor va fi supusă verificării Comisiei Centrale de Control Financiar.

 

Art. 19 Alte Organizatii

(1) Constituire. Organizare

În cadrul Partidului Verde se pot constitui şi alte organizaţii cu activităţi specifice, vizând segmente distincte ale populaţiei. Aceste organizaţii vor avea un Regulament propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de către Biroul Permanent.

 

 

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA ŞI FUNCTIONAREA

 

 

 PREVEDERI GENERALE

1. Partidul Verde este organizat si functioneaza pe întreg teritoriul tarii, la nivel central, judetean sau de sector al Municipiului Bucuresti si la nivel local.
2. Membrii partidului sunt grupati pe criterii teritoriale;
3. Organizatiile teritoriale ale Partidului nu au personalitate juridica distincta;

4. Pe lângă filiale și structurile de conducere, vor fi înfiinţate şi comisii, departamente, rețele sau alte structuri cu activităţi specifice pe criterii care ţin de anumite direcţii de acţiune prioritare ale partidului, din care pot face parte membrii și simpatizanții partidului.
5. În raporturile cu tertii, ele sunt reprezentate de presedintii filialelor judetene, ai sectoarelor si al Municipiului Bucuresti prin împuternicire speciala de reprezentare, acordata de Biroul Executiv Central.
6. Toate organizatiile PV au autonomie în ceea ce priveste selectarea si numirea pe functii în administratie locala si în Parlamentul României, cu obligativitatea obtinerii avizului favorabil pentru acestia, din partea Biroului Executiv Central.

7. La formarea structurii de conducere a Biroului Permanent Național se va respecta un procent de minim 40% format din femei.

ORGANE DE CONDUCERE LA NIVEL TERITORIAL

Art. 20 Organul de conducere ale organizatiei locale este adunarea generala a membrilor.

(1) Adunarea generala se intruneste trimestrial si are urmatoarele atributii :

a)   stabileste si initiaza actiuni pentru cunoasterea Programului partidului de catre cetatenii din raza lor de activitate

b)  stabileste si initiaza actiuni pentru atragerea de noi membri si simpatizanti

c)   stabileste masuri pentru participarea membrilor la actiunile partidului

d)  desemneaza , o data la 2 ani , delegati pentru conferintele teritoriale si candidati pentru organele de conducere ale acestora

(2) Conducerea executiva a organizatiei locale este asigurata de un coordonator ales de adunarea generala sau desemnat de catre organul de conducere superior ierarhic. Mandatul sau este de 2 ani. La propunerea coordonatorului , adunarea generala alege un coordonator adjunct.

(3) Coordonatorul are urmatoarele atributii :

a)   conduce activitatea organizatiei locale in perioada dintre adunarile generale

b)  asigura legatura cu organele ierarhice de conducere si urmareste indeplinirea hotararilor acestora

c)   încaseaza cotizatia de la membrii organizatiei si o preda Biroului executiv comunal, orasenesc sau municipal

d)  asigura pregatirea si desfasurarea corespunzatoare a adunarilor generale

e)   informeaza organele ierarhice de conducere asupra  problemelor ridicate in organizatie

 

Art. 21 Organele de conducere la nivel teritorial sunt:

a)   Conferintele organizatiei teritoriale (comunale, orasenesti, municipale – respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti , precum si cele judetene – respectiv a municipiului Bucuresti) . Conferintele se desfasoara o data la 2 ani .

b)  Consiliile locale (orasenesti, municipale – respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si cele judetene – respectiv al municipiului Bucuresti).Consiliile se intrunesc de 2 ori pe an si ori de cate ori este necesar.

c)   Birourile executive ale organizatiilor (comunale, orasenesti, municipale – respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti , precum si cele judetene – respectiv al municipiului Bucuresti). Birourile executive se intrunesc de 2 ori pe luna si ori de cate ori este necesar.

Art. 22 Conferinta organizatiei comunale , orasenesti si municipale

(1) Conferinta organizatiei comunale , orasenesti si municipale are urmatoarele atributii:

a)   analizeaza activitatea consiliilor referitor la îndeplinirea atributiilor ce le-au revenit

b)  stabileste masurile de realizare a Programului partidului si a hotararilor luate de conducerea judeteana

c)   adopta hotarîri privind activitatea organizatiilor locale de pe raza lor teritoriala

d)  alege Presedintele organizatiei si Consiliul (respectiv Biroul executiv, pentru comune)

e)   alege delegatii la conferintele judetene

(2) La conferinta participa toti membrii organizatiei sau , daca numarul lor este mare, delegati conform normei de reprezentare stabilite de Biroul executiv al organizatiei.

 

Art. 23 Conferinta judeteana

(1) Conferinta judeteana are urmatoarele atributii :

a)   analizeaza activitatea Consiliului judetean (al Municipiului Bucuresti) si aproba raportul de activitate al Biroului executiv judetean

b)  aproba raportul financiar al Biroului executiv judetean si descarcarea de gestiune

c)   adopta hotarîri privind aplicarea Programului partidului de catre organizatiile componente

d)  alege Presedintele organizatiei si Consiliul judetean (al Municipiului Bucuresti)

e)   alege Comisia judeteana de arbitraj, formata din 3 membri

f)    alege Comisia judeteana de cenzori, formata din 3 membri

(2) La conferinta participa delegati din partea tuturor organizatiilor componente, conform normei de reprezentare stabilite de Biroul executiv judetean.

 

Art. 24 Consiliul orasenesc si municipal

(1) Consiliul este organul de conducere in intervalul dintre conferinte.

(2) Din Consiliu fac parte primarul, viceprimarul, consilierii locali, presedintele organizatiei de tineret, alti membri ai partidului conform normei de reprezentare propuse de Biroul executiv de localitate si aprobate de Conferinta.

(3) Consiliul are urmatoarele atributii :

a)   coordoneaza activitatea organizatiilor locale din subordine

b)  organizeaza actiuni pentru popularizarea obiectivelor din Programul PV

c)   alege membrii Biroului executiv orasenesc sau municipal

d)  alege delegatii pentru Conferinta judeteana si reprezentantii in Cosiliul judetean

e)   aproba listele de candidati pentru consilierii locali

f)    coordoneaza si analizeaza activitatea consilierilor PV din cadrul consiliului local

g)  propune candidati pentru primari si consilieri judeteni

h)  organizeaza pe plan local campaniile electorale

 

Art. 25 Consiliul judetean

(1) Consilul judetean este organul de conducere in intervalul dintre conferintele judetene.

(2) Consilul judetean se compune din presedintii organizatiilor de localitate, presedintele organizatiei de tineret, prefectul, subprefectul, parlamentarii, primarii si viceprimarii, consilierii judeteni, alti membri ai partidului conform normei de reprezentare propuse de Biroul executiv judetean si aprobate de Conferinta judeteana.

(3) Consilul judetean are urmatoarele atributii :

a)   pune in aplicare, la nivel teritorial, politica partidului, hotararile Congresului , Consiliului National si Biroului Permanent

b)  alege membrii Biroului executiv judetean

c)   alege delegatii la Congresul partidului si reprezentantii in Consiliul National

d)  aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli propus de Biroul executiv judetean

e)   îndruma activitatea consilierilor PV în Consiliile judetene, municipale, orasenesti si comunale

f)    aproba listele de candidati întocmite de Biroul executiv pentru functiile de primari de  orase, precum si de consilieri judeteni

g)  propune candidati pentru functiile de primari la nivel municipal

h)  propune candidati pentru alegerile parlamentare si pentru alte functii in administratia publica centrala, pe baza propunerilor venite de la orgnizatiile componente

i)    decide, cu avizul Biroului Permanent al partidului, aliantele politice la nivel judetean

j)    stabileste ,cu avizul Biroului Permanent al partidului,strategia electorala la nivel judetean

 

Art. 26 Biroul executiv de localitate

(1) Biroul executiv de localitate se compune din 3 – 9 membri , functie de marimea organizatiei, si are urmatoarea componenta :

a)   in comune : presedinte, vicepresedinte, secretar, membri

b)  in orase, municipii, sectoare ale Capitalei (5-11 membri): presedinte, 1-3 vicepresedinti, secretar, membri

(2) Din Biroul executiv fac parte primarul sau viceprimarul localitatii.

(3) Biroul executiv are urmatoarele atributii :

a)   conduce organizatia in intervalul dintre sedintele Consiliului local PV

b)  aduce la indeplinire hotararile Consiliului local PV

c)   reprezinta partidul in relatiile cu autoritatile locale

d)  primeste cererile de inscriere in partid si tine evidenta membrilor si simpatizantilor

e)   strange cotizatiile

f)    informeaza conducerea organizatiei judetene asupra problemelor cetatenilor din localitate

g)  propune Consiliului candidati pentru primari si consilieri

h)  conduce campaniile electorale in localitate

Art. 27 Biroul executiv judetean

(1) Biroul executiv judetean se compune din maximum 15 membri  si are urmatoarea componenta : presedinte, 1-3 vicepresedinti, secretar, membri.

(2) Din Biroul executiv judetean fac parte prefectul sau subprefectul si presedintele sau vicepresedintele Consiliului judetean. La sedintele Biroului executiv participa, cu vot consultativ, parlamentarii si primarii de municipii si orase.

(3) Biroul executiv judetean are urmatoarele atributii :

a)   conduce organizatia in intervalul dintre sedintele Consiliului judetean PV

b)  aduce la indeplinire hotararile Consiliului judetean PV

c)   reprezinta partidul in relatiile cu autoritatile judetene

d)  propune bugetul anual de venituri si cheltuieli

e)   confirma rezultatul alegerilor din organizatiile subordonate

f)    asigura evidenta membrilor PV din judet

g)  aproba listele de candidaturi pentru primari de comune si consilieri de comune si orase

h)  propune Consiliului judetean candidaturi pentru primari de orase si municipii si consilieri judeteni

i)    propune strategia electorala la nivel judetean

j)    organizeaza si conduce campaniile electorale pe plan judetean

k)   elaboreaza comunicate de presa

l)    organizeaza conferinte de presa la nivel judetean

 

Art. 28 Organizatia Municipiului București

(1) Organizatia Municipiului București are statut de organizatie judeteana si cuprinde organizatiile de sector.

(2) Consiliul Organizatiei  Municipiului București se compune din presedintii organizatiilor de sector, presedintele organizatiei de tineret, prefectul, subprefectul, parlamentarii, Primarul General si viceprimarii generali, primarii si viceprimarii de sector, consilierii municipali, alti membri ai partidului conform normei de reprezentare propuse de Biroul executiv al Organizatiei Municipiului București.

(3) Biroul executiv al Organizatiei Municipiului București se compune din : presedinte, 6 vicepresedinti in persoana presedintilor de sectoare, secretar, membri. Primarul General si viceprimarii generali , prefectul si subprefectul fac parte din Biroul executiv al Organizatiei Capitalei.

(4) Presedintele Organizatiei Municipiului București poate delega o parte din atributii unuia dintre cei  6 vicepresedinti .

 

Art. 29 Conditiile de valabilitate a sedintelor organelor de conducere sunt :

a)   pentru Conferinte, Adunari generale si Consilii : este prezenta majoritatea membrilor (jumatate plus unu), iar deciziile se iau de catre majoritatea celor prezenti.

b)  pentru  Biroul  Executiv Central si Biroul Permanent : este prezenta majoritatea membrilor (jumatate plus unu), iar deciziile se iau de catre majoritatea membrilor Biroului.

c)   Membrii organelor de conducere isi pot delega reprezentanti cu mandat expres ca sa participe in numele lor la sedinte doar in cazuri exceptionale

 

Art. 30 Adoptarea hotărârilor

Hotărârile partidului inclusiv ale forurilor de conducere centrale şi ale organizaţiilor sale teritoriale se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă statutul nu prevede altfel. Se accepta votul electronic prin email catre adresa oficiala de email a partidului, exprimat până la ora începerii şedinţei numai in caz de fortă majoră dovedită, dar maxim de două ori pe an.

Membri din structurile decizionale – BPN și CN își pot delega dreptul de vot altui membru dar nu mai mult de doua ori pe an. Un membru are dreptul de a folosi delegarea unei singure persoane.

În cazul votul este nedecis, președintele respectivului for are două voturi.

Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toţi membrii organizaţiei.

 

Art. 31 Comitetele de initiativa teritoriale

Pana la data organizarii conferintelor de constituire, atributiile Consiliilor si Birourilor executive sunt exercitate de Comitetele de initiativa teritoriale. Comitetele de initiativa judetene se constituie cu avizul Biroului Executiv Central al PV. Comitetele de initiativa din localitati se constituie cu avizul Comitetului de initiativa judetean.

 

 

ORGANE DE CONDUCERE LA NIVEL CENTRAL

 

Art. 32 Sectiunea I:

A)   Congresul

B)    Consiliul National

C)    Biroul Permanent Național

D)   Biroul Executiv Central

 

A) Congresul

(1) Congresul este organul suprem de conducere al partidului si se convoaca o data la 4 ani cu votul a doua treimi din Biroul Executiv Central sau Biroul Permanent Național la propunerea Presedintelui Partidului sau extraordinar atunci interesele partidului sau organizatorice o impun, la propunerea a cel putin doua treimi din membrii BEC, BPN sau la propunerea președintelui.

(2) Printr-un Regulament de organizare al Congresului aprobat de Biroul Executiv Central se stabileste norma de reprezentare, propunerea de ordine de zi, locul de desfasurare. Congresul ordinar este anunţat cu minim 30 de zile înainte de data desfășurării, iar cel extraordinar cu minim 14 zile înainte. Atributiile Comisiei de validare (compusa din 3-5 membri) si ale secretariatului tehnic al Congresului sunt stabilite prin Regulamentul de organizare iar componenta acestora este propusa spre  aprobare congresului. Delegaţii la Congres sunt aleşi prin vot secret de organizaţiile teritoriale, care le dă mandat de reprezentare.

(3)  Congresul are urmatoarele atributii:

a)   dezbate si aproba principiile doctrinare ale partidului si principalele directii de actiune politica

b)  stabileste strategia partidului si caile de înfaptuire a acesteia

c)   adopta sau modifica Programul partidului

d)  adopta sau modifica Statutul partidului

e)   analizeaza si aproba raportul Biroului Permanent Național

f)    aproba raportul Comisiei centrale de arbitraj si raportul Comisiei centrale de cenzori

g)  alege prin vot secret Presedintele Partidului, Presedintele Executiv, Prim-Vicepresedintele (până la 3), Secretarul General, pana la 27 vicepresedinti, secretari executivi (pana la 13) si pana la 24 membri, adica componenta Biroului Permanent.

h)  valideaza membrii Consiliului National;

i)    alege prin vot secret Comisia centrala de Arbitraj si Comisia centrala de Cenzori

(4) La Congres participa membrii in functie ai Consiliului National si delegatii alesi de conferintele judetene, conform normei de reprezentare stabilite de Biroul Executiv Central prin Regulamentul de organizare al congresului.

(5) Congresul este statutar constituit in prezenta a jumatate plus unu din numarul delegatilor, iar deciziile se iau cu majoritatea simpla a celor prezenti.

 

 

B) Consiliul National

(1) Se intruneste anual sau in sedinta extraordinara la cererea Presedintelui PV sau la convocarea Biroului Executiv Central cu votul majoritatii membrilor sau la solicitarea a 1/3 din numarul membrilor sai în şedinţe extraordinare si este statutar daca participa majoritatea membrilor care il compun.

(2) In Consiliul National se pot adopta hotarari cu majoritatea membrilor prezenti, daca sunt prezenti cel putin 2/3 din numarul membrilor acestuia sau cu majoritate de două treimi în cazul în care prezența este mai mica de două treimi din membri. Sedintele ordinare ale Consiliului National sunt convocate cu cel putin 15 zile inainte, iar cele extraordinare cu cel putin 7 zile inainte. Sedintele Consiliului National sunt conduse de Presedintele PV sau Presedintele Executiv in lipsa acestuia.

(3) Membrii Consiliului National se intrunesc in prima sedinta pentru stabilirea responsabilitatilor vicepresedintilor si a membrilor dupa validarea lor in Congresul Partidului in cel mult o luna de zile.

(4)Consiliul National are urmatoarele atributii:

a)   adopta si modifica Statutul PV;

b)  adopta Programul politic, strategia si orientarea PV, pentru perioada dintre doua sesiuni ale Consiliului National;

c)   aproba comasarea prin fuziune sau absorbtie, cu alte partide sau formatiuni politice;

d)  aproba orice alte hotarâri de interes major cu privire la activitatea PV;

e)   demite, la propunerea președintelui de ședință, orice membru cu functie de conducere in partid, pentru abateri disciplinare grave sau neindeplinirea obligatiilor ce ii revin conform functiei,

f)    poate alege Președintele Executiv, Prim-vicepreședintii si Secretarul general în cazul vacantării acestor funcții,

g)  aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a partidului, Regulamentele de functionare ale Comisiei centrale de arbitraj si Comisiei de cenzori

h)  adopta declaratii politice si apeluri

i)    nominalizează la propunerea BEC candidații partidului la alegerile parlamentare și europarlamentare, prin vot cu majoritate simplă.

(5)Componenta Consiliului National este urmatoarea:

a)   membrii Biroului Permanent Național,

b)  presedintele organizatiei Municipiului Bucuresti, presedintii organizatiilor judetene si presedintii organizatiilor de sectoare.

c)   presedintii organizatiilor speciale,

d)  președintele organizației de tineret

 

C) Biroul Permanent Național

(1) Biroul Permanent Național este format din: Presedintele Partidului, Presedinte Executiv, Prim-Vicepresedinti (până la 3), Secretarul General, pana la 27 vicepresedinti, secretari executivi (pana la 13) si pana la 24 membri.

(2) La sedintele Biroului Permanent Național pot participa si alti membri ai Partidului cu responsabilitati majore. Acestia participa cu statut de invitat.

(3) Biroul Permanent Național se intruneste trimestrial sau de cate ori este nevoie la convocarea presedintelui partidului.

(4) Biroul Permanent Național are urmatoarele atributii :

a)   Pune în aplicare hotarârile Congresului si ale Consiliului National;

b)  Poate coopta prin vot, drept membri ai BPN și alte persoane,

c)   Ia hotarâri necesare îndeplinirii obiectivelor PV.;

d)  Analizeaza activitatea filialelor judetene si de sector ale Municipiului Bucuresti, cât si a celorlalte organizatii de partid;

e)   Biroul Permanent este singurul abilitat sa analizeze si sa decida asupra hotarârilor Biroului Executiv Central privind încheierea unor aliante politice, preelectorale sau alte forme de asociere;

f)    Analizeaza si aproba trimestrial, Raportul de activitate al Biroului Executiv Central;

g)  Indeplineste orice alte atributii ce deriva din prezentul Statut.

h)  nominalizează la propunerea BEC sau a filialelor județene candidații partidului la alegerile pentru președinția Consiliilor Județene și la primăriile orașelor reședință de județ, cu majoritate simplă.

i)    nominalizează la propunerea filialelor județene reprezentanții partidului în administrația publică locală;

 

D) Biroul Executiv Central

1.  Biroul Executiv Central este forul de conducere operativ, care se întruneste săptamânal sau ori de câte ori se impune, la convocarea Presedintelui, Președintelui Executiv sau la iniţiativa a unei treimi dintre membrii acestei structuri. Membrilor Biroului Executiv Central li se vor comunica data, locul de desfasurare si ordinea de zi cu cel putin 3 zile înainte.

2.  Biroul Executiv Central se compune până la 15 membri. Membrii B.E.C. sunt membri de drept si membri alesi.

a) Membri de drept sunt Presedintele PV, Presedintele Executiv, Prim-Vicepresedintii si Secretarul General.

b) Membri alesi: până la 9 membri alesi din cadrul membrilor Biroului Permanent Național.

3.   Atributiile Biroului Executiv Central are urmatoarele atributii:

a)   elaboreaza norme si instructiuni de aplicare a hotararilor Congresului si Consiliului National

b)  Coordoneaza activitatile interne si internationale ale Partidului între sedintele Biroului Permanent.

c)   pune în aplicare, în mod operativ, hotarârile Biroului Permanent, urmarind respectarea si punerea în aplicare a acestora de catre toate organizatiile interne.

d)  organizeaza si stabileste contacte de colaborare cu celelalte formatiuni politice, sindicate, organizatii ale societatii civile, precum si cu institutiile sau autoritatile publice.

e)   controleaza si îndruma organizatiile judetene

f)    stabileste instructiunile privind organizarea conferintelor judetene si trimite împuterniciti pentru conducerea lucrarilor.

g)  valideaza sau invalideaza alegerile forurilor de conducere ale filialelor judetene, ale sectoarelor Municipiului Bucuresti, al Organizatiei Municipiului Bucuresti, precum si pe cele ale altor structuri de partid.

h)  in cazuri deosebite, ca urmare a activitatii necorespunzatoare a unor presedinti sau a altor cadre de conducere a organizatiilor judetene, Biroul Permanent poate hotarî destituirea acestora

i)    face propuneri Biroului Permanent Național pentru înfiintarea sau desfiintarea structurilor functionale.

j)    Stabileste criteriile de evaluare si apreciere ale organizatiilor teritoriale ale PV.

k)   asigura selectionarea, cunoasterea si pregatirea membrilor de partid cu perspectiva de a candida in alegerile locale si parlamentare , precum si pentru functii in administratia publica locala sau centrala

l)    valideaza candidaturile pentru functiile de conducere din partid precum si cele de demnitate publica alese sau numite.

m) validează și propune spre aprobare Congresului candidatul partidului pentru funcția de Președinte al României şi Consiliului Naţional candidaţii la alegerile europarlamentare și parlamentare,

n)  definitiveaza si aproba listele de candidati ale PV pentru Parlament în toate circumscriptiile electorale

  • o)   aproba propunerile de candidati pentru functiile de primari la nivelul municipiilor și de președinți ai Consiliilor județene, înaintate de Birourile Executive Judetene ale partidului,

p)  desemneaza liderii grupurilor parlamentare

q)  desemneaza ministrii, secretarii de stat si alti reprezentanti ai partidului in administratia centrala,

r)   orienteaza si controleaza activitatea grupurilor parlamentare si agrupului reprezentanților PV în administrația centrală;

s)   negociaza aliante politice si de guvernare cu alte partide

t)    organizeaza si coordoneaza activitatea aparatului central al partidului

u)  elaboreaza bugetul anual de venituri si cheltuieli al partidului.

v)   propune Biroului Permanent Național alegerea de noi membri ai Biroului Permanent Național;

 

Art. 33 Sectiunea II: Funcții de conducere la nivel central

A) Presedintele Partidului

B) Presedintele Executiv

C) Prim-Vicepresedintii

D) Secretarul General

E) Vicepreședintii

F) Secretarii executivi

G) Membrii BPN

 

A) Presedintele PV

(1) Presedintele PV este garantul respectarii principiilor, Programului si Statutului PARTIDULUI VERDE, are mandat de patru ani si indeplineste urmatoarele functii:

e)   de reprezentare – in relatiile cu oficialii si institutiile din tara si din strainatate;

f)    de reprezentare – in raporturile juridice cu institutiile statului sau cu tertii;

g)  de reprezentare – in fata opiniei publice sau mass-media

h)  de reprezentare – semneaza documentele stabilite de legislatia electorala la prezentarea candidaturilor pentru alegerile parlamentare si prezidentiale;

i)    de conducere – a Consiliului National, Biroului Permanent si Biroului Executiv Central;

j)    de conducere – prezideaza sedintele Congresului, Consiliului National, Biroului Executiv Central si ale Biroului Permanent Național.

(2) Presedintele PV raspunde pentru activitatea sa politica si administrativa in fata Congresului.

(3) In lipsa Presedintelui PV, atributiile sale sunt exercitate de catre Presedintele Executiv;

(4) Presedintele PV are dreptul la un numar de consilieri, pe care ii numeste, ii revoca si carora le stabileste atributiile.

(5) Presedintele PV este in masura sa convoace Biroul Permanent Național, Biroul Executiv Central, Consiliul National sau Congresul partidului, in conditiile si la termenele prevazute in statut.

(6) Presedintele partidului poate angaja partidul in relatiile cu tertii cu mandatul Biroului Executiv Central.

(7) Președintele PV îşi poate delega unele competenţe potrivit Statutului;

(8) Organele de conducere ale partidului se vor putea intruni in mod valabil numai daca sunt convocate si de Presedintele partidului.

(9) Intre sedintele Biroului Permanent Național si ale Biroului Executiv Central, Presedintele are atributiile acesteia, in lipsa acestuia fiind atribuite Presedintelui Exectuiv.

(10) Coordoneaza si indruma activitatea filialelor judetene si de sector ale Municipiului Bucuresti impreuna cu Presedintele Executiv si Secretarul General.

B) Presedintele Executiv

(1) Presedintele Executiv al partidului este loctiitorul presedintelui in caz de vacanta a postului sau pentru motive medicale ce il determina pe presedinte sa fie inapt pentru a conduce partidul o durata mai mare de trei luni sau atunci cand Presedintele nu este prezent. Conduce ședințele Consiliului Național. BPN și BEC atunci când Președintele lipsește sau când este delegat de către preşedinte.

(2) Presedintele executiv al partidului este ales de catre congres sau de catre Consiliul National in cazul vacantarii postului pe perioada intre congrese.

(3) Presedintele executiv impreuna cu secretarul general coordoneaza activitatea secretariatului central si va exercita orice alte atributii stabilite impreuna cu Presedintele partidului.

 

C) Prim-Vicepresedinții PV

(1) Reprezinta Partidul, alaturi de Presedintele PV, Președintele Executiv si de Secretarul General, în relatiile cu autoritatile statului, cu celelalte formatiuni politice si ONG-uri din tara si din strainatate.
(2) Împreuna cu Secretarul General al P.V., conduce si organizeaza întreaga activitate a Consiliului National.
(3) Fac propuneri de reorganizare a Filialelor Judetene si a Municipiului Bucuresti.
(4) Unul dintre Prim-Vicepresedinti  exercita atributiile Presedintelui partidului in lipsa acestuia si a Presedintelui Executiv, prin delegare de către Președintele PV.

 

D) Secretarul General al PV

(1) Coordoneaza si îndruma activitatea secretarilor Birourilor Executive ale Filialelor judetene si de sector ale Municipiului Bucuresti.
(2) Raspunde de evidenta membrilor P.V., si a tuturor organizatiilor locale.
(3) Organizeaza sedintele Biroului Executiv Central, Biroului Permanent, si Consiliului National si pregateste, împreuna cu Comitetul de Organizare, Congresul P.V.
(4) Reprezinta P.V. în relatiile cu alte partide, ONG-uri si fundatii din tara si strainatate.
(5) Coordoneaza si raspunde de activitatea Secretariatului P.V, având în subordine directă până la 7 secretari executivi,
(6) Propune Biroului Permanent Central infiintarea sau desfiintarea unor structuri functionale ale P.V. si organizeaza si coordoneaza activitatea acestora.
(7) Face propuneri Presedintelui P.V. privind numirea unor persoane la conducerea structurilor functionale cu statut de vicepresedinte, în functie de pregatirea profesionala si abilitatile acestuia.
(8) Organizeaza si coordoneaza activitatea Biroului de presa al Partidului.
(9) Îndeplineste orice responsabilitate stabilita de Presedintele P.V.
(10) Stabileste atributiile Secretarilor Executivi.

(E) Vicepreședinții

(1) participă la eliberările și deciziile din structurile centrale ale partidului.

(2) reprezintă partidul în relațiile cu terții în limita unui mandat acordat de către partid.

(3) își pot asuma în urma unui mandat al BEC sau al BPN atribuții funcționale și operaționale.

(4) Pot coordona comisii sau departamente ale partidului sau pot avea în responsabilitate buna funcţionare a filialelor din anumite regiuni ale ţării.

 

(F) Secretarii executivi
(1) Colaborează direct cu Secretarul General și asistă lucrările BEC și BPN.

(2) Pot fi însărcinați de către Secretarul General cu o parte din atribuțiile acestuia.

(3) Au în atribuții buna desfășurare a evenimentelor și a ședințelor partidului.

(G) Membrii BPN

(1) participă la deliberările și deciziile din cadrul BPN, CN şi Congresului.

(2) își pot asuma în urma unui mandat al BPN atribuții funcționale și operaționale.

 

CAPITOLUL V

ORGANELE DE JURISDICTIE SI CONTROL

Art. 34 Comisia de arbitraj

(1)Comisia de arbitraj este structurata in : Comisia centrala de arbitraj si comisiile judetene de arbitraj.

(2)Comisia centrala de arbitraj este formata dintr-un presedinte si 4 membri si are urmatoarele atributii :

a)        judeca apelul impotriva sanctiunilor disciplinare mentionate in Cap.II,  Art.14

b)       la solicitarea Presedintelui PV judeca abaterile disciplinare ale membrilor conducerii centrale a partidului si propune sanctionarea lor de catre Consiliul National

c)        arbitreaza diferendele intre membrii de partid cu functii in conducerea centrala a partidului sau dintre ei si conducerea centrala a partidului

d)       solutioneaza contestatiile impotriva neregulilor in desfasurarea conferintelor judetene

(3) Comisia judeteana de arbitraj este formata dintr-un presedinte si 2 membri si are urmatoarele atributii :

a)        judeca apelul impotriva sanctiunilor disciplinare mentionate in Cap.II, Art.14

b)       judeca abaterile disciplinare ale membrilor conducerii organizatiei judetene, cu exceptia presedintelui si celor ce fac parte din conducerea centrala a partidului si propune sanctionarea lor de catre Consiliul judetean

c)        arbitreaza diferendele intre membrii de partid ai organizatiei judetene sau dintre ei si conducerea organizatiei judetene

d)       solutioneaza contestatiile impotriva neregulilor in desfasurarea conferintelor comunale, orasenesti si municipale.

Art.35 Comisia de cenzori

(1) Comisia centrala de cenzori este formata dintr-un presedinte si 2 membri si are

urmatoarele atributii :

a)        verifica gestiunea partidului la nivel central

b)       indruma si controleaza activitatea comisiilor judetene de cenzori

c)        exercita alte atributii prevazute de lege pentu comisiile de cenzori

(2)Comisia judeteana de cenzori este formata dintr-un presedinte si 2 membri si are

ca atributie verificarea gestiunii organizatiei judetene.

Capitolul VI

FINANTELE PARTIDULUI VERDE

 

 Art. 36 Fondurile vor fi formate din:

 

  • cotizaţii ale membrilor şi simpatizanţilor;
  • donaţii diverse şi legate;
  • venituri provenite din activităţi proprii;
  • subvenţii de stat acordate în condiţiile legii;

Cotizaţiile sunt obligatorii pentru fiecare membru în cuantum diferenţiat și cumulativ după funcţia ocupată. Acestea se stabilesc de către BPN şi se plătesc lunar. Cei ce nu plătesc cotizaţiile timp de 6 luni de la stabilirea lor pierd calitatea de membru.

Cuantumul cotizaţiei membrilor BPN va fi stabilit prin decizia Biroului Permanent Naţional și se platesc in contul central al partidului sau numerar cu eliberare de chitanță. Pentru restul membrilor de partid cuantumul cotizatiei va fi stabilit de catre Biroul Executiv Judetean sau al Mun București. Cotizația de membru al PV nu poate fi mai mică de 10 lei/lună pentru membri simpli și 2 lei/lună pentru pensionari și studenți.

Membrii aleşi în diferite funcţii alese prin votul cetăţenilor şi retribuite (parlamentari, primari, consilieri etc) vor plăti 10% din suma netă a indemnizaţiei (salariului).

Organizatiile judetene (Birourile Executive Judetene) vor depune o cota de 20% în contul central al partidului.

Presedintii organizatiilor judetene sunt responsabili de colectarea cotizatiilor membrilor si evidenta acestora in cadrul organizatiei pe care o conduce.

Operaţiunile de încasări şi plăţi se efectuează prin conturi în lei şi valută deschise la bănci din România. Donaţiile primite de la persoane fizice şi juridice nu vor depăşi plafoanele prevăzute de lege iar la primirea donaţiilor se va verifica şi înregistra identitatea donatorului.

Fiecare organizatie judeteana este imputernicita sa exercite toate drepturile si sa efectueze toate activitatile permise de lege in unitatea administrativa teritoriala in care este constituita.

 

Art. 37 – Partidul VERDE, născut din idealuri, urmează să-şi finanţeze în covârşitoare majoritate fiecare proiect şi fiecare acţiune prin intermediul celor care le preconizează şi le pun în aplicare şi prin solidaritatea oamenilor care militează pentru protecţia mediului şi pentru administrarea ecologică a societăţii.

 

Art. 38 – Partidul poate deţine bunuri mobile şi imobile necesare realizării activităţii sale specifice.

 

Art. 39 – Veniturile sale pot fi cheltuite pentru următoarele destinaţii:

Întreţinerea şi dotarea sediilor, plata personalului (inclusiv secretariat în judeţe), deplasări în scopuri organizatorice şi de promovare, inclusiv pe internet, deplasări internaţionale în interes politic; realizarea evenimentelor partidului, a conferinţelor de presă sau pentru promovare prin reclamă în media; investiţii în bunuri mobile şi imobile; constituirea de depozite bancare în vederea alegerilor, sub supravegherea Comisiilor de Cenzori alese de structurile decizionale cu atribuţii în acest sens.

 

CAPITOLUL VII

PATRIMONIUL PARTIDULUI

 

Art. 40 Patrimoniu si venituri

(1) Patrimoniul PV este format din bunurile mobile si imobile detinute in proprietate sau obtinute in conditiile legii.

(2) Activitatea financiar-contabila a PV este supusa controlului comisiilor de cenzori.

(3) Veniturile partidului provin din : cotizatii, donatii, subventii de la bugetul de stat.

CAPITOLUL VIII

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

 

Art. 41 Incetarea activitatii partidului

PV isi inceteaza activitatea in conditiile si cu respectarea prevederilor legii partidelor politice.

Art. 42 Dispozitii finale

(1) Prezentul Statut este valabil din momentul adoptarii si va putea fi modificat in conditiile prezentului Statut si cu respectarea dispozitiilor legii partidelor politice.

(2) Statutul poate fi completat cu un Regulament de functionare si aplicare, aprobat de Biroul Permanent.